Even voorstellen!

Holland Motor Sports is opgericht in 1988 door Herman van Duffelen en Marjanne Griekspoor.
Sinds de start van Holland Motor Sports is Nancy Meijer samen met Marjanne actief geweest in het bedrijf.

Door de jaren heen is Holland Motor Sports gevestigd geweest op verschillende locaties, oa: van Dijk motoren Hillegom, Motoport Uithoorn en eigen locaties in Nieuw-Vennep en Cruquius.
Sinds 2019 is Holland Motor Sports gevestigd op de Crommelinbaan 29d in Cruquius. Op dit moment werkt Nancy Meijer nog steeds bij het bedrijf, samen met Xavier van Duffelen en Cheynomi van Duffelen.

Het assortiment is door de jaren heen vernieuwd, momenteel zijn wij importeur voor de volgende merken: Arrow, Giannelli by Arrow, Mohican by Arrow, Austin Racing, B&G Racing, Ermax, Galfer, ITR racing parts, J.Costa, Mikuni, Motoholders, Poly 26, Termignoni Exhaust en Wiseco. Wij zijn er erg trots op dat wij al meer dan 30 jaar voor onze klanten klaar kunnen staan met de mooiste producten.

Naast het feit dat HMS een webshop is voor motor- en scooter accessoires. Is het ook een race team, dat ook al sinds 1980 actief is in de wegrace. Toen met coureur Herman van Duffelen die uitkwam in het 24uurs WK endurance kampioenschap. Het team heeft veel successen weten te behalen; Nederlands Superbike kampioen in 1986 en een 2e plaats in het WK Endurance in Barcelona.
Sinds 1997 werd het stil rondom het race team, tot 2015 toen Xavier van Duffelen interesse kreeg in de wegrace. Op het moment is Xavier actief in het Duitse IDM kampioenschap supersport 300 en rijdt hij samen het Herman van Duffelen Classic Endurance races.
In 2020 heeft Xavier weer een hoogtepunt bereikt door in Misano de 3e plaats van het FIM Classic Endurance kampioenschap binnen te slepen, een enorme prestatie!

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Holland Motor Sports? Volg ons dan op Facebook!
Facebook

Nancy

Nancy

Eigenaar

Nancy is al sinds het begin, 1988, werkzaam bij Holland Motor Sports.

Xavier

Xavier

Assistent

Xavier is sinds 2017 werkzaam bij Holland Motor Sports

Cheynomi

Cheynomi

Assistent

Cheynomi is sinds 2017 werkzaam bij Holland Motor Sports

Niña

Niña

Guard dog

Niña has been appointed as a watchdog at Holland Motor Sports since 2020. She experiences this as a tiring task! When you arrive, don’t forget to play with her..

Onze algemene voorwaarden:

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
[Naam ondernemer] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);
[Vestigingsadres];
[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];
Telefoonnummer: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]
E-mailadres: [of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als e-mail]
KvK-nummer:
Btw-identificatienummer:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
General Conditions/Terms
Contents:
Article 1- Definitions
Article 2- Corporate Identity/Entrepreneur
Article 3- Relevance
Article 4- Offer
Article 5- Agreement
Article 6- Right of Withdrawal
Article 7- Withdrawal Costs
Article 8- Exclusion Right of Withdrawal
Article 9- Pricing
Article 10- Conformity and Guarantees
Article 11- Delivery and Execution
Article 12- Length transactions: duration, termination and extension
Article 13- Payments
Article 14- Complaints
Article 15- Disputes
Article 16- Additional and Different Provisions
Article 17- General Conditions/Terms Post Payments

Article 1 – Definitions
In these Conditions/Terms the following definitions are applicable:
Consideration time: the term during which the consumer can execute the right of withdrawal.
Consumer: the natural person not dealing on behalf of a company or profession and who comes to a distance agreement with the entrepreneur.
Day: calendar day
A length transaction: a distance agreement related to a series of products and services of which the delivery obligation and the purchasing are spread over a period of time.
Durable Medium: any instrument which enables the recipient or the entrepreneur to store information addressed personally to them in a way accessible to future reference for a period of time adequate to the purpose of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored.
Right of Withdrawal: the possibility for the consumer to terminate the distance agreement within the consideration term.
Entrepreneur: the natural person or corporation who offers distance products to consumers.
Distance Agreement: an agreement based on a corporate organized system of distance sales of products and services including the closing of an agreement using one or more techniques of distant communication.
Technique of distant Communication: a means that can be used to close an agreement without the consumer and the entrepreneur have gathered together in the same place and at the same time.
Article 2- Corporate Identity/Entrepreneur
[Naam ondernemer] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);
[Vestigingsadres];
[Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres];
Phonenumber: [en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is]
E-mail: [vul hier uw e-mailadres in]
Chamber of commerce number: [vul hier uw KvK-nummer in]
VAT identification number: [vul hier uw btw-nummer in]
If the activity of the entrepreneur is submitted to a relevant licensing system: the data of the supervisory authority.
If the entrepreneur pursues a regulated profession:
The professional association of which the entrepreneur is a member:
The profession, the location in the EU or in the European Economic space where this profession has been assigned:
A reference to the professional rules which apply in the Netherlands and instructions where and how accessible these professional rules are.
Article 3- Relevance
These general conditions/terms apply to any offer of the entrepreneur and to every finalized distance agreement between entrepreneur and consumer.
Before the distance agreement is concluded, the text of the general conditions/terms is being made available to the consumer. If this is reasonably not possible that before the distance agreement is concluded, it will be indicated that the general conditions/terms can be seen at the entrepreneur and on request of the consumer these general conditions/terms shall be sent to the consumer as soon as possible without extra costs.
If the distance agreement is concluded electronically, notwithstanding the previous article and before the distance agreement is concluded, the text of the general conditions/terms can be made available electronically to the consumer in such a way that the text can be saved in a simple way on a durable medium. If this is reasonably not possible that before the distance agreement is concluded it will be indicated where the consumer can find the general conditions/terms electronically and that these conditions/terms at the consumer’s request will be sent electronically or otherwise to the consumer without extra cost.
For the case that besides these general conditions/terms, specific product and service conditions are also applicable, the second and third article are mutatis and in case of conflicting conditions/terms the consumer can appeal on the relevant conditions/terms which are the most favorable for the consumer.
Article 4- Offer
If an offer has a limited validity or has other specifications, this will be emphatically mentioned.
The offer contains a complete and accurate description of the offered products and services. The description is sufficiently detailed to enable a proper consumer’s assessment of the products/services. The images used by the entrepreneur are true representations of the products and services. Obvious mistakes and errors do not bind the entrepreneur.
Each offer contains such information that it is clear for the consumer which rights and obligations are related to the offer when it is accepted by the consumer. This concerns in particular:
price inclusive taxes
possible costs of delivery
the manner in which the agreement has been concluded and the necessary signatures
whether to apply the right of withdrawal
the method of payment, delivery and performance of the contract
the deadline for accepting the offer or the period within which the entrepreneur guarantees the price
the level of the rate for distance communication if the costs for the usage of the technology for distance communication are calculated on another ground than the regular fare for communication
if the agreement after the conclusion is archived and if so how to consult it for the consumer
the manner in which the consumer, before concluding the agreement, can check and if necessary also restore the information provided by hem under the agreement
any other languages, including Dutch, for the agreement
the codes of conduct to which the entrepreneur is subject and the manner in which the consumer can consult electronically the codes of conduct; and
the minimum duration of the distance agreement in the event of a length transaction.
Article 5- The Agreement
The agreement is finalized, subject to the provisions in paragraph 4, at the moment the consumer accepts the offer and meets the conditions.
If the consumer has accepted electronically the offer, the entrepreneur immediately confirms electronically that he has received the acceptance of the offer. As long as the entrepreneur has not confirmed the acceptance, the consumer can terminate the agreement.
If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic data transfer and that he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will observe the necessary security measures.
The entrepreneur can notify or check, within the legal framework, if the consumer can meet the payment obligations, and also check all important facts and factors which are needed to finalize a sound distance agreement. If the entrepreneur based on research, has good reasons not to conclude the agreement then he is entitled to motivate and to refuse an order/ request or he can connect special conditions to the execution of the offer.
The entrepreneur shall send the following information with the products or services, written or in such a manner that the consumer can store in an accessible way the data on a durable medium:
a. The address of the company for the consumer to file complaints
b. The conditions and the way how the consumer can execute the right of withdrawal and a clear indication related to the exclusion of the right of withdrawal.
c. Information about after sales guarantees and services
d. Article 4 paragraph 3 unless the entrepreneur has already sent this information before the execution of the agreement.
e. The requirements for termination of the agreement if the agreement has a duration of one year or more or of if it has an indefinite duration.
In case of a length transaction the previous clause e. is only applicable for the first delivery.
Article 6- Right of Withdrawal
Deliverance of products:
After purchasing products the consumer has the possibility to disband the agreement without giving reasons during 14 days. The cooling off period starts on the day after the consumer receives the product or a pre-designated representative by the consumer made known to the entrepreneur.
During the cooling off period the consumer shall treat the product and the package carefully. He shall unpack or use the product only to that extent to as far as it is necessary to judge if he wishes to keep the product. If he does want to execute the right of withdrawal, he shall return the product with all accessories and -if reasonably possible- in the original conditioning and packaging to the entrepreneur, in accordance with the provided reasonable and clear instructions of the entrepreneur.
Deliverance of Services:
After the deliverance of services the consumer has the possibility to disband the agreement without giving reasons during at least 14 days, commencing on the day of the entering into the agreement.
In order to execute the right of withdrawal, the consumer must abide by the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur at the offer or finally at the deliverance of the service.
Article 7- Withdrawal Costs
If the consumer executes the right of withdrawal, he will have to pay no more than the costs of returning the product.
If the consumer has made a payment, the entrepreneur shall pay back this amount as soon as possible but no later than within 14 days after the repeal or after the return shipment.
Article 8- Exclusion Right of Withdrawal
The entrepreneur can exclude the right of withdrawal of the consumer for as far as foreseen in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the entrepreneur has clearly mentioned this at least in time before the conclusion of the agreement.
Exclusion of the right of withdrawal is only possible for the following products:
a. Which are established by the entrepreneur according to specifications of the consumer
b. That they are clearly personal in nature
c. Which cannot be returned because of their nature
d. That can spoil or age quickly
e. Whose price is bound to fluctuation on the financial market which the entrepreneur has no influence
f. Individual newspapers and magazines
g. For audio and video recordings and computer software of which the consumer has broken the seal.
Exclusion of the right of withdrawal is only possible for the following services:
a. Concerning lodging, transport, restaurants or to spend leisure on a certain date or during a certain period.
b. Whose delivery has begun with the express consent of the consumer before the consideration period has expired.
c. Concerning betting and lotteries
Article 9- Pricing
During the validity period mentioned in the offer, the prices of the offered products and services shall not be raised save for price changes due to changing VAT rates.
Notwithstanding the previous paragraph the entrepreneur can offer products and services with variable prices when these prices are subject to fluctuations on the financial market and where the entrepreneur has no influence. This bondage to fluctuations and the fact that the mentioned prices are target prices will be mentioned with the offer.
Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted only if they are the result of legal regulations or provisions.
Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement only if the entrepreneur has stipulated this and:
a. These are the result of legal regulations or provisions; or
b. The consumer has the competence to terminate the agreement from the day the price increase takes effect.
The in the offer mentioned prices include VAT.
Article 10- Conformity and Guarantees
The entrepreneur ensures that the products and services measure up to the agreement, ensures the in the offer mentioned specifications, ensures reasonable requirements, soundness and or usefulness and ensures on the date of the establishment the existing legal provisions and/or government regulations. If agreed the entrepreneur also ensures that the product is suitable for other than normal use.
A guarantee provided by the entrepreneur, manufacturer or importer does nothing to alter the rights and claims which the consumer under the agreement can put forward against the entrepreneur.
Article 11- Delivery and Execution
The entrepreneur shall observe in utmost care the reception and execution of orders of products and when assessing applications for services.
The address that has been made known by the consumer to the entrepreneur is considered to be the delivery place.
Taking into account what is stated in article 4 of the general conditions/terms , the entrepreneur shall execute the accepted orders expeditiously but not later than within 30 days unless a longer period has been agreed. If the delivery is delayed or if a delivery cannot or partially be executed, the consumer is notified about this no later than 30 days after he placed the order. In that case the consumer has the right to terminate the agreement without any further cost and he is entitled to compensation.
In the event of termination in accordance with the previous paragraph the entrepreneur shall pay back the amount that the consumer has paid as soon as possible but no later than 30 days after the termination.
If the delivery of an ordered product appears to be impossible, the entrepreneur shall strive to make available a replacement product. At least before the delivery it will be mentioned in a clear and understandable manner that a replacement product will be delivered. The right of withdrawal cannot be ruled out with regard to replacement products. The costs of a possible return shipment come at the expense of the entrepreneur.
The risk of damage and/or loss of products rest with the entrepreneur until the moment of delivery at the consumer or a pre-designated and an announced representative to the entrepreneur, unless otherwise expressly agreed. If you receive a damaged product, you should report this by email within three days. You can send this email to: [vul hier uw e-mailadres in]

Article 12- Length transactions: duration, termination and extension
Terminate
The consumer can terminate at any time an agreement which has been entered for an indefinite period and which extends to regular delivery of products (electricity included) and services respecting the applicable termination rules of a notice of not more than one month.
The consumer can terminate at any time an agreement entered for a definite period and which extends to regular delivery of products (electricity included) or service at the end of the definite period respecting the applicable termination rues of a notice of not more than one month.
The consumer can in the agreements in the previous mentioned paragraph:
at all times terminate with no restrictions to terminate at a certain time or during a certain period
at least terminate in the same manner as they are entered into by him
at all times terminate with the same notice as the entrepreneur has obtained for himself.
Extension
An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of products (including electricity) or services may not automatically be extended or renewed for a fixed duration.
Notwithstanding the previous paragraph an agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of daily newspapers, weeklies and magazines may be extended automatically for a specified duration of three months. If the consumer can terminate this extended agreement at the end of the extension period with a notice of one month.
An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of products and services, may only be automatically extended for an indefinite period if the consumer at any time terminate with a notice period of no more than one month and a notice period of no more than three months if the in case the agreement extends to a regular delivery, but less than one time per month, of daily newspapers, weeklies and magazines.
An agreement which has been entered for a definite time and which extends to a regular delivery of daily newspapers, weeklies and magazines (trial and introductory subscription) will not be automatically be extended and terminates automatically at the end of the trial or introductory period.
Duration
If an agreement has a duration period of more than one year, the consumer may after one year terminate at any time with a notice period of not more than one month unless reasonableness and fairness are opposed against termination before the end of the agreed duration.
Article-13 Payments
Unless otherwise agreed, the amounts due have to be met by the consumer within 7 days after entering the cooling off period referred to article 6, paragraph 1. In case of an agreement to provide a service the cooling off period starts after the consumer has received the confirmation of the agreement.
When selling products to consumers, a prepayment of more than 50% must never be stipulated in the general terms and conditions. When a prepayment has been stipulated the consumer cannot assert any rights regarding the execution of the relevant order or service(s) before the stipulated payment has been made.
The consumer has the duty to notify the entrepreneur about inaccuracies in the payment details.
In case of default by the consumer the entrepreneur has, subject to legal restrictions, the right to charge the reasonable costs which are made known to the consumer in advance.
Article 14- Complaints
The entrepreneur features a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint according to this complaints procedure.
Complaints about the execution of the agreement must be described fully and clearly within reasonable time submitted to the entrepreneur after the consumer has observed the defects.
The complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the day of receipt. If a complaint has a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will answer within 14 days an acknowledgement and an indication when the consumer will receive a more detailed answer.
If a complaint cannot be resolved by mutual agreement then there is a dispute that is subject to the dispute settlement.
Article 15- Disputes
Dutch law exclusively applies to agreements between entrepreneur and consumer whereupon these general conditions/terms are related to.
In case of disputes the consumer can approach Stichting WebwinkelKeur (WebwinkelKeur Foundation) and this foundation will mediate for free. If both parties cannot come up to a solution then the consumer has the possibility to let his complaint be handled by Stichting GeschilOnline. (GeschilOnline.nl Foundation) The ruling of this foundation is binding and both the consumer and the entrepreneur accept this binding ruling.
Article 16- Additional and Different Provisions
Additional or different provisions compared to the General conditions/terms may not be to the prejudice of the consumer and should be recorded in writing in such a manner that the consumer can save these in an accessible way on a durable medium.

This post is also available in: Dutch