Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Aanbiedingen
De leveringsvoorwaarde en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en aanbiedingen. Alle aanbiedingen op onze website zijn geheel vrijblijvend.

Artikel 2 Prijzen
Alle prijzen op de website van Holland Motor Sports zijn in Euro’s en inclusief BTW maar exclusief verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen en type fouten.

Artikel 3 Retourzendingen
Retourzendingen van artikelen worden uitsluitend geaccepteerd na onze toestemming. Neem dus altijd eerst contact op voordat U goederen aan ons retour stuurt !!!! Verzendkosten i.v.m. retourzendingen zijn altijd voor rekening van de klant, alle retourzendingen dienen ons franco te bereiken !!! Alleen artikelen met aankoop factuur en originele verpakking en in onbeschadigde toestand worden retour genomen.

Artikel 4 Levering
De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk in dagen opgegeven en geeft de klant geen recht op enige vorm van schadevergoeding bij eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper zijn/haar bestelling niet annuleren en/of de ontvangst c.q. betaling der goederen weigeren.

Artikel 5 Transport
Alle leveringen worden belast met transportkosten. De transportkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de afstand en kunnen per artikel verschillen. Wij geven een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de transportkosten.

Artikel 6 Overmacht
Indien Holland Motor Sports door overmacht niet aan onze verplichtingen jegens afnemer kunnen voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding. Holland Motor Soprts zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 7 Reclames
De koper is verplicht de onderdelen te inspecteren en eventuele gebreken aan Holland Motor Sports te melden. Reclames over leveringen dienen binnen 3 (drie) dagen te geschieden per e-mail. Indien de klant deze termijn niet in acht neemt, heeft deze zijn rechten wegens vermeende ondeugdelijke leveringen verspeeld. De klant dient Holland Motor Sports ten alle tijden in de gelegenheid te stellen, de klacht op juistheid te onderzoeken.

Artikel 8 Betaling
Alle betalingen dienen vooraf plaats te vinden middels overmaking op bankrekening t.n.v. Holland Motor Sports . Betalingen vanuit het buitenland dienen vooraf plaats te vinden middels overmaking op ING bank: IBAN

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Holland Motor Sports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken, in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden. Indien er sprake is van een vergoeding van geleden schade zal in geval van aansprakelijkheid van Holland Motor Sports in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving, gevolgschade of eventuele andere bedrijfsschade en nimmer meer bedragen dan tot ten hoogste vervanging of creditering van het factuur bedrag van het onjuist geleverde gedeelte der goederen.

Artikel 10 Garantie
Op alle door Holland Motor Sports geleverde artikelen geldt een fabrieksgarantie van twaalf maanden. De klant moet kunnen aantonen dat het artikel uitsluitend gebruikt is voor het doel waarvoor het gemaakt is, en niets anders dan dat. Het artikel gemonteerd en gebruikt wordt volgens bijgaande handleiding vermelde instructies. Het artikel regelmatig onderhouden zal worden met hiervoor bestemde onderhouds middelen en niet bloot gesteld zal worden aan agressieve zuren / zouten / oliën of oververhitting. Uw aankoop factuur is tevens Uw garantie bewijs.

This post is also available in: Engels